Будь-яка наукова робота здійснюється в межах наукової теми, програми чи плану, оформленої відповідною НДР.

Науково-дослідна робота (НДР) – це один з напрямів діяльності, пов’язаний з проведенням досліджень. Результати такої роботи висвітлюються в наукових монографіях, статтях, тезах конференцій, звітах.

Участь у НДР є одним зі звітних показників науково-дослідної роботи наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів, а також магістрів.

Участь у НДР сприяє підвищенню рейтингу науковця.

Центр є виконавцем та співвиконавцем наукових тем за різними напрямами НДР.

Всі НДР Центру пройшли належну офіційну реєстрацію та мають відповідний номер державної реєстрації.

Учасники наукових заходів Центру мають змогу подати заявку на включення до реєстру учасників наукових тем, після позитивного розгляду заявки будуть внесені у звіт за відповідною НДР. Учасникам науково-дослідної роботи після включення до реєстру видається довідка. 

«подати заявку»

 

 

 

 

Державний реєстраційний номер: 0122U200383

Назва роботи (укр)

Стратегічні напрями відновлення України від наслідків війни

Назва роботи (англ)

Strategic directions of Ukraine's reconstruction from the consequences of the war

Мета роботи (укр)

Обґрунтування заходів післявоєнного відновлення та розвитку України у різних сферах

Мета роботи (англ)

Substantiation of measures for the post-war restoration of Ukraine in various areas of social development

Етапи виконання:

Початок 07.2022

Закінчення 07.2027


Державний реєстраційний номер: 0121U111744

Назва роботи (укр)
Актуальні проблеми сучасних трансформацій

Назва роботи (англ)
Actual problems of modern transformations

Мета роботи (укр)

Розробка та обґрунтування візії сучасних трансформацій в глобальному середовищі.

Мета роботи (англ)

Development and substantiation of the vision of modern transformations in the global environment

Етапи виконання:

Початок 07.2021

Закінчення 07.2026

Державний реєстраційний номер: 0121U111377

Назва роботи (укр)
Стратегії економічного розвитку: держава, кластер, підприємство

Назва роботи (англ)
Economic development strategies: state, cluster, enterprise

Мета роботи (укр)

Обґрунтування вибору і розробки стратегій економічного розвитку на національному, місцевому та мезоекономічному
рівні.

Мета роботи (англ)

Substantiation of the choice and development of economic development strategies at the national, local and mesoeconomic
levels.

Етапи виконання:

Початок 06.2021

Закінчення 06.2026

Державний реєстраційний номер: 0120U104121

Назва роботи (укр)
Методи і моделі управління інноваційним розвитком національної економіки

Назва роботи (англ)
Methods and models of managing the innovative development of the national economy

Мета роботи (укр)
Розробка теоретико-методологічних та науково-методичних засад управління інноваційним розвитком та обґрунтування
напрямів його удосконалення, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Мета роботи (англ)
Development of theoretical-methodological and scientific-methodological foundations of innovative development management.
Justification of the directions of its improvement, aimed at increasing the competitiveness of the national economy.

Етапи виконання:

Початок 07.2021

Закінчення 07.2026