Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій пропонує широкий спектр напрямів співпраці:

- спільна участь у програмах грантової підтримки;

- консалтингові послуги (наукове консультування, супровід та розробка стратегій, бізнес-планів, підготовка аналітичних матеріалів);

- організація та проведення корпоративного навчання, тренінгів, вебінарів, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;

- підготовка матеріалів для освітніх та наукових платформ;

- рецензування рукописів наукових праць, монографій, навчальних посібників та підручників;

- підготовка наукових висновків та рекомендацій в рамках грантових програм та комерціалізація результатів наукових досліджень;

- спільна участь у програмах підвищення кваліфікації та стажування в рамках освітніх та наукових проектів;

- видавнича діяльність (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК номер 7528, від 03.12.2021 р.): видання книг, монографій, періодичних видань;

- дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

- видання науково-практичних журналів;

- організація участі в проведенні наукових досліджень у рамках чинних НДР;

- аналіз академічних текстів та рукописів наукових праць.