СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

(нова редакція)

 

м. Чернігів – 2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Громадська організація «НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» (далі – Організація) є неприбутковою громадською науковою організацією, яку створено громадянами України на добровільних засадах на основі єдності інтересів та є об’єднанням вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Організації здійснюється відповідно до   Конституції України, чинного законодавства України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про громадські об'єднання» та цього Статуту. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.3. Організація діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості та публічності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

1.4. Організація здійснює співробітництво з іншими державними, міжнародними, зарубіжними, політичними та громадськими об’єднаннями, організаціями, установами різних форм власності, асоціаціями, громадськими організаціями, рухами, фондами, навчальними закладами та науковими установами, іншими юридичними та фізичними особами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Організації, з дотриманням законів України. Організація взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

1.5. Діяльність Організації поширюється на території України та зарубіжних держав відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод та цього Статуту.

1.6. Повна назва Організації українською мовою:

Громадська організація «НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ».

Повна назва організації англійською мовою:

«RESEARCH AND EDUCATIONAL INNOVATION CENTER OF SOCIAL TRANSFORMATIONS».

1.7. Громадська організація «НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має майно, самостійний баланс, рахунки, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організацією. Символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

            1.8. Відокремлені підрозділи Організації утворюються та діють відповідно до Законодавства України та цього Статуту.

 

2. МЕТА (ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення освітніх, наукових, дослідницьких, інтелектуальних, соціально-економічних та суспільно-політичних інтересів громадян через провадження державних, регіональних, місцевих і міжнародних проєктів та програм суспільних трансформацій у таких сферах: освіта, наука, економіка, публічне управління, культура, духовність; екологія; права людини і правова допомога; соціальна сфера; розвиток територій і територіальних громад; міжнародне, міжрегіональне та транскордонне співробітництво та інші.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. пропаганда освітніх, наукових, соціальних та економічних можливостей України;

2.2.2. сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих проєктів і програм, спрямованих на вирішення соціальних проблем, забезпечення конкурентоспроможності та інноваційності освіти та науки; модернізації системи освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури, кращих національних соціальних моделей, орієнтованої на запити міжнародного ринку праці, впровадження системи освіти впродовж життя;

2.2.3. організація і проведення наукових, освітніх, соціальних, екологічних, культурних, спортивно-оздоровчих, релігійних та інших заходів відповідно до національних та міжнародних проєктів і програм; навчання та виробничої практики для учнівської і студентської молоді; стажування та підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування; заходів з професійного розвитку фахівців у відповідних сферах суспільного життя;

2.2.4. сприяння організації навчання, навчально-наукових обмінів зарубіжних студентів в Україні та за кордоном, академічній мобільності наукових та науково-педагогічних працівників;

2.2.5. організація і проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів тощо; сприяння діяльності установ і організацій, що мають споріднені цілі й завдання з проведення науково-практичних комунікативних заходів різних форм і напрямів відповідно до мети Організації; сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах з питань, що відповідають статутній діяльності Організації, підтримка народної дипломатії;

2.2.6. сприяння розвитку навчання та стажування молоді щодо забезпечення їх прав на участь у політичному житті суспільства, в управлінні державними справами, діяльності органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, а також підприємницькій діяльності;

2.2.7. здійснення видавничої діяльності; заснування та видання наукових журналів, збірників наукових праць тощо за напрямом діяльності Організації; розробка, видання та розповсюдження книг, монографій, навчальної та наукової літератури за відповідними напрямами освітньої діяльності та програм розвитку; буклетів, науково-популярної, рекламної продукції в межах статутної діяльності Організації;

2.2.8. проведення незалежних соціологічних опитувань з питань в межах статутної діяльності Організації;

2.2.9. налагодження взаємодії з громадськими діячами, науковцями, викладачами, студентською та учнівською молоддю на вітчизняному та міжнародному рівні, сприяння створенню тематичних об’єднань, організацій, центрів, асоціацій, товариств без мети отримання прибутку; налагодження ефективної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з вітчизняними та міжнародними громадськими організаціями та об’єднаннями; участь у реалізації міжнародних, неурядових та громадських ініціатив, програм, проєктів, які відповідають меті діяльності Організації;

2.2.10. сприяння підтримці постійного діалогу громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування; взаємодії з державними установами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, міжнародними структурами, недержавними органами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації; підтримка процесів політичної демократизації держави; формування та реалізація державної правової політики; створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.2.11. участь у діяльності громадських рад створених у встановленому порядку при міністерствах, відомствах, інших органах центральної виконавчої влади, обласних, Чернігівській міській, районних, районних у місті Чернігів державних адміністраціях; участь у створенні консультативних, дорадчих, постійних та тимчасових органів (фахових комісій) за напрямками діяльності Організації, сприяння залученню фахівців відповідних галузей до складу таких комісій;

2.2.12. сприяння проведенню оцінки ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і законопроєктів, правової експертизи суспільно-значущих ініціатив в межах статутної діяльності Організації; подання за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;

2.2.13. сприяння проведенню прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства; сприяння забезпеченню врахування громадської думки у процесі підготовки та виконання рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування; сприяння посиленню впливу громадянського суспільства, у тому числі й шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; розробка та внесення пропозицій і зауважень про зміни та доповнення до чинних нормативно-правових актів з питань освіти науки, громадського контролю, антикорупційної діяльності тощо; сприяння пошуку та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі в тому числі через електронну (цифрову) демократію у формі електронних петицій;

2.2.14. сприяння захисту професійних, соціальних, економічних, культурних прав та інтересів членів Організації, в тому числі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; представлення та захист законних інтересів та прав своїх членів в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах та організаціях; захисту інтересів та прав інших громадських організацій та їх членів за їх зверненням на підставі угод про співробітництво;

2.2.15. проведення мирних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій); участь у формуванні громадської думки шляхом виступів уповноважених осіб Організації у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

2.2.16. сприяння розвитку контактів, культурних та гуманітарних зв’язків між членами Організації та організаціями громадян інших країн, підтримка дипломатії; сприяння забезпеченню умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації усіх національних і культурних груп, які проживають на теренах України; забезпечення єдності та координації членів Організації для спільного досягнення мети та завдань відповідно до статутної діяльності Організації;

2.2.17. ініціювання та виконання наукових досліджень, обговорення результатів наукових досліджень, реалізації проєктів (робіт, послуг) у науковій, науково-дослідній, експериментальній, впроваджувальній, інноваційній, освітній, інформаційній, консультативній, експертній, правовій, просвітницькій, соціальній, соціально-психологічній, туристичній діяльності тощо;

2.2.18. інші види діяльності не заборонені Законодавством України, що відповідають Статуту Організації;

2.2.19. участь у підготовці рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проєктів і розробок та у взаємодії з державними органами інформувати населення про безпеку, екологічну безпечність, економічну та соціальну значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації відповідних програм, проєктів і розробок.

2.3. Діяльність Організації може проводитися в напрямах, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті і завданням, визначеним цим Статутом. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організації в установленому законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі та завдання);

2.3.2. формувати громадську думку щодо діяльності Організації;

2.3.3. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

2.3.4. проводити мирні зібрання;

2.3.5. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.6. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.7. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.8. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства; одержувати на умовах оренди та/або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

2.3.9. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.3.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.11. підтримувати зв’язки та прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн з метою обміну досвідом роботи; укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; відряджати представників Організації на навчання, стажування та участі в інших заходах, проєктах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проєктів чи з іншою метою для реалізації статутних завдань Організації;

2.3.12. формувати апарат управління для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи необхідних фахівців;

2.3.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, осередки, відокремлені підрозділи), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє їх досягненню;

2.3.14. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, наукові журнали тощо за напрямом діяльності Організації, у т.ч., за кордоном, публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну, просвітницьку роботу; здійснювати видавничу діяльність;

2.3.15. брати участь у здійсненні навчальної та наукової діяльності, у тому числі, через проведення комунікативних заходів відповідно до чинного законодавства України та країн-партнерів; брати участь в організації і фінансуванні проєктів і програм у різних сферах суспільної діяльності; брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, круглі столи, консультації, тренінги, лекторії, творчі заходи, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних;

2.3.16. створювати та реалізувати різноманітні проєкти, запроваджувати програми;

2.3.17. засновувати нагороди, почесні звання з метою відзнаки членів Організації та її партнерів;

2.3.18. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

2.3.19. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування;

2.3.20. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів і з інших незаборонених джерел та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України;

2.3.21. на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

2.3.22. безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону та/або учасником державних проєктів чи програм;

2.3.23. здійснювати іншу діяльність, що відповідає статутній меті і завданням Організації та не суперечить чинному законодавству України;

2.3.24. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України;

2.3.25. для виконання статутних завдань Організація може утворювати тимчасові наукові колективи, науково-дослідні, проєктно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, бути колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Організація може входити до складу інших вітчизняних та міжнародних об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання. 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство в Організації є добровільним.

3.2. Членом Організації може бути будь-який громадянин України, громадянин іншої держави або особа без громадянства, що досяг 14-річного віку та бажає брати участь у діяльності Організації, визнає його Статут та Програму дій і зобов’язується дотримуватися їх положень.

3.3. Порядок набуття і припинення Членства в Організації:

3.3.1.     Вступ до організації членів здійснюється через подання особистої заяви фізичної особи Голові Організації. Рішення щодо індивідуального членства ухвалює Голова Організації.

3.3.2.     Підставами для відмови в прийнятті заявника в Члени Організації є:

 • подання неповної або недостовірної інформації;
 • здійснення заявником дій, що суперечать статутній меті, завданням та цілям Організації.

3.3.3.     Членство в Організації припиняється:

 • на підставі заяви Члена Організації про вихід з Організації;
 • у разі прийняття рішення про виключення з Членів Організації;
 • у разі визнання Члена Організації в установленому законодавством порядку недієздатним або безвісно відсутнім;
 • у випадку смерті Члена Організації;
 • у випадку ліквідації Організації з моменту внесення та державної реєстрації відповідних змін;
 • в інших випадках, передбачених цим Статутом.
 • вчинення Членом Організації дій, спрямованих на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропаганди війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
 • за грубе порушення вимог Статуту чи Програми дій Організації;
 • за систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Організації;
 • у разі вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди Організації та її Членам;
 • за негідну поведінку, що компрометує звання Члена Організації.

3.4. Припинення членства фізичної особи в Організації є наслідком її відставки з усіх посад у складі будь-яких органів Організації.

3.5. Рішення про виключення із Членів організації приймає Голова Організації. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени Організації мають право:

4.1.1. брати участь в усіх заходах Організації;

4.1.2. брати участь у роботі Організації;

4.1.3. брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;

4.1.4. висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;

4.1.5. отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Організації;

4.1.6. звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

4.1.7. припиняти Членство в Організації;

4.1.8. на добровільних засадах вносити членські внески.

4.2. Члени Організації зобов'язані:

4.2.1. сприяти досягненню мети та напрямів діяльності Організації;

4.2.2. виконувати вимоги Статуту Організації;

4.2.3. виконувати свою роботу щодо відокремлених підрозділів Організації;

4.2.4. надавати реальну можливу допомогу Організації в його діяльності;

4.2.5. узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Організації;

4.2.6. утримуватися від будь-якої підтримки проєктів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Організації. 

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Структура управління Організації:

5.2.1. Загальні збори членів Організації;

5.2.2. Правління Організації;

5.2.3. Голова Організації.

5.3. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Організації.

5.4. «Установчі збори» означають перші Загальні збори Організації.

5.5. Постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління Організації.

5.6. Головою Правління є Голова Організації. 

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори Організації (надалі – «Загальні збори»). Загальні збори складаються з Членів Організації або призначених ними представників. Загальні збори вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

6.2. Представники Членів Організації можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Член Організації вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Організації, сповістивши про це Голову Організації. Повноваження представника Члена Організації засвідчуються у встановленому порядку.

6.3. Загальні Збори Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі Членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення Загальних зборів Організації приймає Правління Організації та повідомляє Членів Організації не пізніше ніж за 10 (десять) днів до визначеної дати проведення Загальних зборів Організації про обрану форму засідання. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі.

6.4. Будь яке засідання Загальних зборів Організації оформлюється протоколом.

6.5. З числа Членів Організації, присутніх на Зборах, обирається Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів. Голова Загальних зборів головує на засіданні Зборів, а Секретар забезпечує ведення протоколу Зборів.

6.6. Рішення Загальних зборів підписуються Головою Загальних зборів та Секретарем Загальних зборів.

6.7. Проєкт порядку денного засідання Загальних зборів Організації розробляється Правлінням Організації. Остаточний порядок денний затверджується Загальними зборами Організації на початку Зборів, з урахуванням пропозицій інших Членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

6.8. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто або через уповноваженого представника за дорученням. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них представлено особисто чи за дорученнями більшість членів Організації.

6.9. У випадку відсутності на Загальних зборах Організації кворуму, Збори Організації можуть прийняти рішення лише про перерву у засіданні або перенесення засідання.

6.10. Загальні збори Організації є відкритим для всіх Членів Організації, в тому числі для відсутніх в Реєстрі Учасників Загальних зборів Організації.

6.11. До виключної компетенції Загальних зборів входить прийняття рішень із наступних питань:

6.11.1. затвердження Статуту Організації;

6.11.2. внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

6.11.3. заслуховування рішень і затвердження звітів Голови Правління, Правління;

6.11.4. реорганізація Організації, затвердження передаточного (розподільчого) балансу;

6.11.5. саморозпуск, припинення (ліквідація) Організації, визначення чисельності Членів Ліквідаційної комісії та їх обрання, затвердження ліквідаційного балансу;

6.11.6. затвердження символіки Організації, визначення порядку її використання і зберігання;

6.11.7. затвердження правил внутрішнього регулювання діяльності Організації; 

6.11.8. визначення основних напрямків діяльності Організації; 

6.11.9. обрання Голови Організації та його відкликання; 

6.11.10. реорганізація чи ліквідація юридичних осіб, утворених Організації;

6.11.11. делегування прав по управлінню майном та іншими активами Організації Правлінню.

6.12. Загальні збори Організації є правомочними, якщо на них присутні більше 50 (п’ятдесяти) відсотків Членів Організації (50+1), у тому числі Членів (делегатів) відокремлених підрозділів Організації (по одному делегату не менше ніж від половини відокремлених підрозділів Організації).

6.13. Рішення з питань п.п. 6.11.1, 6.11.2, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.5, 6.11.9, 6.11.10 приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів Членів Організації, з решти питань - простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах Членів. Кожен Член Організації має один голос.

6.14. Загальні збори Організації мають право передати в компетенцію Правління Організації будь-яке зі своїх повноважень, за винятком тих, які зазначені в цій статті. 

6.15. Рішення про проведення чергових Загальних зборів Організації приймає Голова Правління. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням для вирішення термінових питань, що виникають у процесі діяльності Організації, але виходять за межі компетенції Правління, а також на вимогу не менш ніж 10 (десяти) відсотків Членів Організації у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або знаходження зловживань із боку посадових осіб Організації.

6.16. Про проведення Загальних зборів Члени Організації повідомляються за 10 (десять) днів до дати проведення зборів. Членам Організації повинна бути надана можливість, ознайомитись з питаннями, які внесені до порядку денного Зборів. 

7. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, Повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління

7.1. Постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління Організації.

7.2. Склад Правління обирається Загальними зборами Організації і може складатися з однієї особи. Склад Правління обирається Загальними зборами Організації відкритим голосуванням строком на 10 (десять) років.

7.3. Правління розглядає та вирішує питання діяльності Організації на своїх засіданнях. Засідання Правління оформлюються протоколом.

7.4. Засідання Правління можуть проводитись як за безпосередньої участі Членів Правління так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення засідання приймає Голова Правління та повідомляє Членів Правління про обрану форму проведення засідання не пізніше ніж за 10 (десять) днів до визначеної дати проведення засідання Правління. Про форму засідання обов’язково вказується у Протоколі засідання Правління.

7.5. Засідання Правління правомочне до розгляду та прийняття рішень на Засіданні, коли у ньому беруть участь всі Члени Правління.

7.6. Керує роботою Правління Голова Правління.

7.7. Рішення про проведення засідання Правління приймається Головою правління. Про проведення чергового засідання Правління, порядок денний, форму проведення засідання, дату проведення засідання його члени повідомляються Головою Правління за 10 (десять) днів до засідання. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на засіданні;

7.8. Голова Правління та Члени Правління працюють на громадських засадах.

7.9. До компетенції Правління відносяться будь-які питання, що не включені до виключної компетенції Загальних зборів, у тому числі:

7.9.1. визначення конкретних завдань і форми діяльності громадського об'єднання згідно зі статутом та рішеннями Загальних зборів;

7.9.2. затвердження і зміна оперативних і фінансових планів, складення річних бюджетів, балансів і звітів Організації;

7.9.3. встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

7.9.4. прийняття рішень про заснування і припинення діяльності відокремлених підрозділів, а також про придбання і розпорядження майном Організації;

7.9.5. затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;

7.9.6. ініціювання звітних, звітно-виборчих зборів у відокремлених підрозділах Організації;

7.9.7. визначення розміру та порядку внесення вступних і Членських внесків у межах, затверджених Загальними зборами граничних розмірів, з правом періодичної зміни розміру внеску з урахуванням інфляції у межах граничного розміру, затвердженого Загальними зборами.

7.9.8. розгляд питань про виключення Членів з Організації

7.9.9. затвердження Положення про відокремлені підрозділи Організації;

7.9.10. прийняття рішень про утворення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, відокремлених підрозділів), діяльність яких відповідає меті (цілям) Організації та сприяє їх досягненню, затвердження їх статутів та керівників з наступним їх переданням на розгляд Загальних зборів Організації;

7.9.11. прийняття рішень про заснування з метою досягнення статутної мети та цілей організації засобів масової інформації, видавництв, затверджує їх статути, призначає керівників з наступним їх переданням на розгляд Загальних зборів Організації;

7.9.12. прийняття рішень про заснування громадської спілки або Членство Організації в громадській спілці з подальшим переданням такого рішення на затвердження Загальних зборів;

7.9.13. вирішення питань про притягнення Членів Організації до відповідальності;

7.9.14. здійснення інших дій, пов'язаних з управлінням Організації.

7.10. Головою Правління є Голова Організації.

7.11. Голова Організації головує на засіданнях Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю громадського об'єднання відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

7.12. Голова Організації обирається Загальними зборами Організації строком на 10 (десять) років.

7.13. Загальні збори мають право достроково припинити повноваження керівника на підставі:

7.13.1. письмової заяви Голови Правління;

7.13.2. вступу Голови Правління на державну або іншу публічну службу;

7.13.3. завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Голови Правління значної майнової або немайнової шкоди громадському об’єднанню.

7.14. Голова Організації має повноваження:

7.14.1. Офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах, наукових установах, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

7.14.2. Розпоряджатися коштами та майном Організації, укладати та підписувати від імені Організації господарські та інші договори, контракти та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних зборів.

7.14.3. Забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;

7.14.4. Відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

7.14.5. Затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;

7.14.6. Звітувати перед Членами Організації на Загальних зборах Організації про поточну діяльність Організації;

7.14.7. Приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.

7.14.8. Надавати іншим особам довіреності на право вчинення юридичних дій та представництва від імені Організації.

7.14.9. За необхідності скликати позачергові Загальні збори Організації, визначати форму проведення засідання Організації;

7.14.10. Видавати накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

7.14.11. Організовувати документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

7.14.12.

7.14.13. Вирішувати інші поточні питання, що стосуються керівництва Організації.

7.15. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

7.16. У випадку неможливості виконання Головою Організації своїх обов’язків функції Голови Організації виконує один з членів Правління. 

8. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Відокремлені підрозділи можуть створюватися за територіальним принципом.

8.2. Відокремлені підрозділи діють на підставі цього Статуту та Положень про відокремлені підрозділи Організації, яке не повинно суперечити Статуту Організації, та чинному законодавству України і затверджується Правлінням Організації.

8.3. Для забезпечення своєї статутної діяльності відокремлені підрозділи Організації мають право організовувати збір Членських внесків, інших фінансових і матеріальних ресурсів та мати у своєму користуванні рухоме і нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації використовують назву Організації з доповненнями, що визначають їхнє місце в її організаційній структурі.

8.5. Засади діяльності, порядок утворення, припинення діяльності, права та функції, управління та контроль, інші аспекти діяльності відокремлених підрозділів Організації визначаються Законом України «Про громадські об’єднання» та Положеннями про відокремлені підрозділи Організації, затвердженими Правлінням.

8.6. Керівник відокремленого підрозділу має право діяти від імені Організації на підставі довіреності, виданої Головою Організації.

8.7. Припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації здійснюється у відповідності до положень цього Статуту, Положеннями про відокремлені підрозділи Організації та чинного законодавства. 

9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

9.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого Члена Організації, Правління, Голови Організації, Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

9.1.1. на дії, бездіяльність або рішення Члена Організації - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління Організації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Організації, який скаржиться, а також Члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації - повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Організації, який скаржиться, а також Члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

9.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації первинна скарга подається до Правління Організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена, який скаржиться, а також Голови Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

9.1.3. на дії, бездіяльність або рішення Члена Правління - первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 30 (тридцяти) робочих днів, із обов'язковим викликом Члена Організації, який скаржиться, а також Члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації - повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена, який скаржиться, а також Члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

9.1.4. на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства України на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

9.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження такої скарги. 

10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1.    Організація є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи.

10.2.    Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

10.3.    Для здійснення статутної діяльності Організація може мати у власності кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, інвентар, майнові та немайнові права, об’єкти інтелектуальної власності, інші матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, інші засоби та інше майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.4.    Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.5.    Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй Засновниками, Членами Організації або державою, набуте від вступних і Членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. Право власності Організації реалізовують Загальні збори Організації в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів Організації можуть бути покладені на Голову Правління та Правління Організації.

10.6.    Розмір та порядок внесення вступних і Членських внесків визначається Правлінням Організації. Внесені вступні та Членські внески поверненню не підлягають.

10.7.    Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, відокремлених підрозділів), діяльність яких відповідає меті (цілям) Організації.

10.8. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проєктів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, грантів, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.9.    Фінансові ресурси Організації, у тому числі валютні, створюються з:

10.9.1. коштів та майна, що передане Організації його Членами та державою у встановленому законом порядку;

10.9.2. надходжень від вступних, Членських внесків;

10.9.3. майна та коштів, придбаних в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Організації юридичних осіб (товариств, відокремлених підрозділів);

10.9.4. коштів, отриманих у результаті підприємницької діяльності Організації, що провадиться для досягнення статутної мети та напрямів діяльності Організації та не суперечить чинному законодавству;

10.9.5. добровільних внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та кооперативних організацій та інших джерел, що не суперечать законодавству України.

10.9.6. надходжень з інших джерел, у тому числі іноземних, що не суперечать законодавству України.

10.10.  Встановити, що доходи (надходження) Організації як неприбуткової громадської організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами з урахуванням вимог чинного законодавства.

10.10.  Договори, зобов'язання, доручення та грошові документи підписуються Головою Правління, відповідно до наданих йому повноважень.

10.11. Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), Членів Організації, його працівників (крім оплати праці таких працівників, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, керівних органів Організації та інших пов’язаних з ними осіб. 

11. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Голова Організації та Правління Організації звітують перед Членам Організації на Загальних зборах членів Організації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

11.2. Голова Організації має забезпечити для Членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Організація, створені ним юридичні особи (товариства, відокремлені підрозділи), ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в відповідних територіальних органах Державної фіскальної служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

12.2. Достовірність та повноту річного балансу і звітності Організації може підтвердити аудитор (аудиторська фірма).

12.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Організації і завершується 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних. 

13. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

13.1. Організація може вступати в міжнародні та громадські (неурядові) організації, утворювати спілки об’єднань громадян, здійснювати співробітництво із іноземними неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1.    Припинення діяльності Організації здійснюється:

14.1.1. за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 присутніх на ньому Членів Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

14.1.2. за рішенням суду про заборону діяльності Організації (примусовий розпуск).

14.2. Саморозпуск Організації.

14.2.1. Загальні збори Організації, якими було прийнято рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його саморозпуску (ліквідації) відповідно до цього Статуту.

14.2.2. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації.

14.2.3. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури припинення (ліквідації) Організації як юридичної особи відповідно до вимог статей 111, 112 Цивільного кодексу України.

14.2.4. При саморозпуску (ліквідації) Організації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

14.2.5. Члени Організації при процедурі саморозпуску (ліквідації) не мають права отримання на частки майна Організації, доходи, майно (активи) Організації не підлягають розподілу між його Членами і не можуть бути використані для вигоди будь-якого окремого Члена Організації.

14.2.6. Організації вважається припиненим з дня внесення до уповноваженого органу з питань реєстрації відповідного запису про припинення Організації.

14.3. Реорганізація Організації.

14.3.1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Загальні збори Організації, що прийняли рішення про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Організації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно із законодавством.

14.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організації повідомляє в порядку, визначеному Законом України «Про громадські об’єднання» уповноважений орган з питань реєстрації.

14.3.3. При реорганізації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації передавальним актом громадському об’єднанню – правонаступнику, до якого приєднується Організації.

14.3.4. Реорганізація Організації шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного запису про припинення Організації.

14.4. Примусовий розпуск Організації.

14.4.1. У випадку порушення Організації вимог законодавства України Організація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.

14.4.2. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законодавством України, та виключення з Реєстру громадських об’єднань.

14.4.3. У разі прийняття рішення про заборону Організації, майно, кошти та інші активи зараховуються до доходу бюджету. 

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

15.1. Єдиним статутним документом Організації є його Статут.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту Організації, вносяться за рішенням Загальних зборів Організації за наявності більше 3/4 голосів Членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Зміни до Статуту Організації, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством.