ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МОНОГРАФІЯХ ПОТРІБНА

 

науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам кожні п’ять років, оскільки публікація у колективній монографії зараховується як пункт виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Відповідно до п. 36 Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365, «науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)»;

 

– здобувачам наукового ступеня доктора наук монографії (розділи у колективних монографіях) потрібні, оскільки належать до наукових публікацій, які відображають основні наукові результати докторської дисертації, з галузі науки, з якої підготовлено дисертацію (п.8 Кваліфікаційних вимог, визначених «Порядком присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, а також Вимог до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220);

 

здобувачам ступеня доктора філософії монографії (розділи у колективних монографіях) потрібні, оскільки наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов (п.8 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. №44);

 

офіційним опонентам та рецензентам наукових робіт, членам докторських рад оскільки для незалежності експертизи для захисту докторської дисертації повинні мати «наукові публікації з наукового напряму, за яким підготовлено докторську дисертацію здобувача, визначені МОН», у тому числі й монографії (п.13, п.15 «Порядку присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197);

 

- державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування за підготовку монографій нараховуються 0,2 кредити ЄКТС (п.4 «Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019);

 

конкурсантам для участі у конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок (Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2015  № 1287, серед показників очікуваних результатів (п.9.6 Додатку 1 Положення) зазначено монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за темою проекту українськими видавництвами.